KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ olarak, kişisel verilerle ilgili düzenlenen KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) hususunda öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, kurumumuzda görev yapan çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni 

“Kavala Mahallesi Kayalık Küme Evleri No:110/3 Ortahisar/Trabzon” adresinde faaliyet gösteren Trabzon Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından kurulan ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami dikkat ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca “Kavala Mahallesi Kayalık Küme Evleri No:110/3 Ortahisar/Trabzon” adresinde faaliyet gösteren ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ Veri Sorumlusudur.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz tarafından; ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata ve ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ  politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin eğitim faaliyetleri ve öğrenci seçme sınav ve kayıt süreçlerinin yürütülmesi, ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, okul-veli ilişkileri, kurumsal iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi ve ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’ni denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ’nin tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ ’nin yetkili birim ve çalışanları tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, çeşitli sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, iş yeri hekimi ile revir çalışanlarıyla paylaşılan sağlık verileri, kaza veya diğer sağlık bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ ’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Talep etmeniz halinde ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ ’ne başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınız ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin talepleriniz için okuldan veya https://www.trabzonsilaegitimkurumlari.com/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Kavala Mahallesi Kayalık Küme Evleri No:110/3 Ortahisar/Trabzon” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvuru yapabilirsiniz. ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

 1. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca ÖZEL AHMET UĞUR TURHAN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.